Λεξικό όρων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Το επιστημονικό λεξικό κοινωνικών όρων σχεδιάστηκε από το εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του υποέργου «CESSDA –ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες  των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006», με σκοπό να αποτελεί μέρος της εθνικής ερευνητικής υποδομής SoDaNet που υποστηρίζει την τεκμηρίωση εμπειρικών ερευνών.
Αποτελεί μια online εφαρμογή στα ελληνικά και στα αγγλικά, η οποία περιέχει ορισμούς για επιστημονικούς όρους των κοινωνικών επιστημών, τους οποίους τους συνδέει με βιβλιογραφικές αναφορές. Κάθε όρος είναι δυνατόν να αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία επιστημονικές έννοιες, και επομένως σε περισσότερους από έναν ορισμούς. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση των όρων αυτών και με συγκεκριμένες εμπειρικές έρευνες.

Το λεξικό όρων είναι διαθέσιμο εδώ

JoomlaMan