Χάρτης Πανευρωπαϊκών Υποδομών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Στον χάρτη εμφανίζονται οι 5 ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ως τμήμα των 13 συνολικά ερευνητικών υποδομών όλων των επιστημονικών πεδίων όπως έχουν ορισθεί στο Οδικό Χάρτη του ESFRI 2010 (https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri-roadmap).
Στον χάρτη εμφανίζεται η χώρα-συντονιστής της κεντρικής υποδομής (η έδρα βρίσκεται στην πόλη που δραστηριοποιείται ο συντονιστής φορέας).

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι 5 ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών:

 

  • CESSDA: Consortium of European Social Science Data Archives

Η CESSDA αποτελεί την ευρωπαϊκή ερευνητική επιδομή για τις κοινωνικές επιστήμες. Προσφέρει δεδομένα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικά με την αρχειοθέτηση και διαχείριση δεδομένων καθώς και κατάρτιση /εκπαίδευση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ερευνητικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού. Η CESSDA στο άμεσο μέλλον θα υποστηρίζει την έρευνα και τις συνεργασίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σε τομείς υψίστου ενδιαφέροντος προάγοντας την έρευνα και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων και φαινομένων.
Δημιουργήθηκε αρχές της δεκαετίας του ’70 από Αρχεία Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών ανά την Ευρώπη και λειτούργησε ως άτυπη Κοινοπραξία εθνικών αρχείων. Από τον Ιούνιο του 2013 η CESSDA λειτουργεί ως νομική οντότητα υπό το Νορβηγικό Δίκαιο και προβλέπεται η μετάβασή της σε CESSDA ERIC στο προσεχές μέλλον. Η κατανεμημένη ερευνητική υποδομή εδρεύει στο Bergen της Νορβηγίας ενώ οι υπηρεσίες κατάρτισης συντονίζονται από το GESIS στη Γερμανία. Με την σημερινή νομική μορφή της αριθμεί 14 χώρες μέλη μεταξύ των οποίων - το νεώτερο μέλος- είναι η ερευνητική υποδομής της χώρας μας So.Da.Net_GR. Η CESSDA προσβλέπει στην ένταξη περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών τα επόμενα χρόνια.
Περισσότερα στο: http://cessda.net/

Οι υπηρεσίες της CESSDA:
Η CESSDA παρέχει δεδομένα και έρευνες άμεσα προσβάσιμες και δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο. Έχει συμβάλει μέσα από την πολυετή λειτουργία της ως Κοινοπραξία Αρχείων και τα τελευταία δύο χρόνια ως νομική οντότητα πλέον στην προώθηση και αύξηση της χρήσης των δεδομένων διεθνώς. Μέσω της λειτουργίας της και την παροχή υπηρεσιών για τεκμηριωμένα και αξιόπιστα δεδομένα έχει αφενός προωθήσει την αλλαγή κουλτούρας των κοινωνικών επιστημόνων ως προς τα δεδομένα και αφετέρου έχει προσελκύσει κοινωνικούς επιστήμονες ανά την Ευρώπη στη χρήση των διαθέσιμων μέσω αυτής δεδομένων και ερευνών. Η CESSDA μέσω του GESIS παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης και εργαστήρια ανοιχτά σε κάθε ενδιαφερόμενο σε ζητήματα αιχμής ως προς την τεκμηρίωση/διαχείριση και άλλα ζητήματα που αφορούν τα δεδομένα των κοινωνικών επιστημών.
Περισσότερα στο: http://cessda.net/CESSDA-Services


Κατάλογος CESSDA (CESSDA Catalogue):
Τα δεδομένα/έρευνες της CESSDA μπορούν να αναζητηθούν και να ανακτηθούν μέσω των εξουσιοδοτημένων παρόχων δεδομένων ανά χώρα (Service provider). H αναζήτηση των δεδομένων γίνεται σε 9 γλώσσες είτε σε επίπεδο θεματικής (CESSDA classification), είτε με λέξεις κλειδιά βάσει του πολύγλωσσου θησαυρού ELSST (μεταφρασμένου ήδη σε 9 γλώσσες ) είτε μέσω κάθε παρόχου.
Περισσότερα στο: http://cessda.net/Data-Catalogue


Κατάρτιση /εκπαίδευση από τη CESSDA (CESSDA Training):
Συνεχής ροή πληροφορίας για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της CESSDA παρέχεται στον ιστότοπο της CESSDA. Οι δραστηριότητες αυτές είναι ανοιχτές στην ερευνητική κοινότητα καθώς και στα εθνικά αρχεία . Οι βασικές θεματικές αφορούν την εκπαίδευση στη διαχείριση και την αρχειοθέτηση των δεδομένων. Παράλληλα είναι ελεύθερα προσπελάσιμο σχετικό υποστηρικτικό υλικό και χρήσιμοι σύνδεσμοι.
Περισσότερα στο http://cessda.net/CESSDA-Training

 

  • ESS : European Social Survey

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ) είναι μια ακαδημαϊκού χαρακτήρα πολυεθνική έρευνα η οποία διεξάγεται σε όλη την Ευρώπη ανά δυο χρόνια από το 2002. Διευθύνεται από μια Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή, με επικεφαλής τον Rory Fitzgerald από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου (ΗΒ), σε συνεργασία με άλλα έξι ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία είναι:

Η ΕΚΕ καταγράφει τις στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές διαφορετικών πληθυσμών σε περισσότερες από τριάντα χώρες.
Οι βασικοί στόχοι της ΕΚΕ είναι:

  • να χαρτογραφήσει τη σταθερότητα και τις μεταβολές στην κοινωνική δομή, τις συνθήκες και τις στάσεις στην Ευρώπη και να ερμηνεύσει τις αλλαγές στον ευρωπαϊκό κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό ιστό,
  • να επιτύχει και να προωθήσει υψηλές προδιαγραφές για τη δι-εθνική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, μεταξύ άλλων σε ζητήματα σχεδιασμού του ερωτηματολογίου και των πιλοτικών εφαρμογών του, δειγματοληψίας, συλλογής των δεδομένων, μείωση της μεροληψίας (bias) και αξιοπιστίας των ερωτήσεων,
  • να εισαγάγει καλά θεμελιωμένους δείκτες εθνικής προόδου, βασισμένους στις αντιλήψεις και κρίσεις των πολιτών όσον αφορά βασικά ζητήματα των κοινωνιών τους,
  • να αναλάβει και να διευκολύνει την εκπαίδευση των Ευρωπαίων κοινωνικών επιστημόνων στην ποσοτική συγκριτική μέτρηση και ανάλυση,
  • να αυξήσει την ορατότητα και την εμβέλεια των δεδομένων που αφορούν κοινωνικές αλλαγές για χρήση από φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, τους φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύτερο κοινό.

Τα εμπειρικά δεδομένα είναι ελεύθερα προσπελάσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και για όλους τους γύρους (http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ ). Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει έως σήμερα σε 5 γύρους αρχής γενομένης το 2002.
Περισσότερα στο: http://www.europeansocialsurvey.org

 

  • SHARE ERIC : Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Η Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE) αποτελεί μία βάση δεδομένων η οποία αντλεί στοιχεία από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς καθώς και από διαφορετικές χώρες ενώ λειτουργεί διαχρονικά διαμέσου ενός επιλεγμένου δείγματος ατόμων. Τα δεδομένα της αφορούν στοιχεία υγείας, κοινωνικό-οικονομικού status, κοινωνικής και οικογενειακής δικτύωσης για περισσότερα από 40.000 άτομα ηλικίας 50 ετών ή μεγαλύτερα. Έντεκα χώρες έχουν συνεισφέρει δεδομένα κατά την πρώτη διεξαγωγή της έρευνας SHARE το 2004. Πρόκειται για μια ισορροπημένη αντιπροσώπευση διαφόρων περιοχών της Ευρώπης, από τη Σκανδιναβία στην Κεντρική Ευρώπη μέχρι τη Μεσόγειο. Επιπρόσθετα δεδομένα έχουν συλλεχθεί το 2005-06 και στο Ισραήλ. Η Ελλάδα συμμετέχει εκ νέου στο έκτο ερευνητικό κύμα συλλογής δεδομένων το 2014-15.
Η SHARE συντονίζεται κεντρικά στο Munich Research Institute for the Economics of Aging (MEA). Η επιστημονική ισχύς της SHARE βασίζεται στον πάνελ σχεδιασμό της ο οποίος, διαμέσου της συμμετοχής στην έρευνα του επιλεγμένου δείγματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είναι σε θέση να συλλάβει το δυναμικό χαρακτήρα της διαδικασίας της γήρανσης. Η διεπιστημονική προσέγγιση της SHARE μπορεί και αποδίδει την πλήρη εικόνα της διαδικασίας της γήρανσης. Η τήρηση αυστηρών διαδικαστικών οδηγιών και προγραμμάτων διασφαλίζουν την ex-ante εναρμόνιση του σχεδιασμού της έρευνας σε κάθε χώρα με αποτέλεσμα την πλήρη συγκρισιμότητα των στοιχείων ήδη από τη διάρκεια της διεξαγωγής της.
Περισσότερα στο: http://www.share-project.org/

 

  • CLARIN ERIC: Common Language Resources and Technology Infrastructure

H υποδομή CLARIN είναι η Ευρωπαϊκή Υποδομή Γλωσσικών Πόρων Τεχνολογιών και Υπηρεσιών που στοχεύει στην παροχή εύκολης και διαρκούς πρόσβαση προς την ερευνητική κοινότητα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών σε ό,τι αφορά ψηφιακά γλωσσικά δεδομένα ( κείμενα, καταγραφές προφορικού λόγου, πολυμεσικά δεδομένα κ.ά) καθώς και εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας για την επεξεργασία τους. Η υποδομή CLARIN συγκροτεί μια διαδικτυακή σύμπραξη αποθετηρίων γλωσσικών δεδομένων, κέντρα παροχής υπηρεσιών καθώς και κέντρα υψηλής εξειδίκευσης με single sign-on πρόσβαση προς τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας των χωρών μελών της Υποδομής. Η Ελλάδα έγινε μέλος της CLARIN τον Απρίλιο του 2015. Το CLARIN EL αποτελεί εθνική σύμπραξη με συντονιστή το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ http://www.ilsp.gr/)
Περισσότερα στο: http://clarin.eu

 

  • DARIAH ERIC : Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

H Yποδομή DARIAH συστάθηκε ως Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή (ERIC) τον Αύγουστο του 2014. Η DARIAH αποτελεί την ψηφιακή ερευνητική υποδομή για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, επιδιώκει την ενίσχυση και την υποστήριξη της παραγόμενης έρευνας και διδασκαλίας στους τομείς των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Θα αποτελέσει ένα συνδεδεμένο δίκτυο ανθρώπων, πληροφοριών, εργαλείων και μεθοδολογιών για την έρευνα που θα καλύπτει το ευρύ φάσμα των ανθρωπιστικών επιστημών. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Ο συντονιστής της ελληνικής υποδομής DYAS-DARIAH_GR είναι η Ακαδημία Αθηνών (http://www.dyas-net.gr/)
Η Γαλλία είναι η χώρα φιλοξενίας της υποδομής . Στο απώτερο μέλλον η υποδομή επιδιώκει να διευκολύνει την πρόσβαση και χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών ερευνητικών δεδομένων για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ανά την Ευρώπη.
Περισσότερα στο: https://www.dariah.eu 

JoomlaMan