Αναζήτηση στο Nesstar

Ο Nesstar server παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των ερευνών με διάφορα κριτήρια, την διερεύνηση του περιεχομένου τους με on line στατιστική ανάλυση περιορισμένων δυνατοτήτων και την ανάκτηση των ερευνών τοπικά για περαιτέρω επεξεργασία και δευτερογενή ανάλυση. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση πραγματοποιείται με δύο τρόπους μέσω του Nesstar Server:

  1. Απλή αναζήτηση (Simple Search) στο σύνολο των μεταδεδομένων και
  2. Σύνθετη αναζήτηση (advanced search) σε συγκεκριμένα πεδία τεκμηρίωσης του DDI2.

Η απλή αναζήτηση στον Nesstar γίνεται από το εργαλείο:


Η σύνθετη αναζήτηση  πραγματοποιείται μέσω του εργαλείου που απεικονίζεται με το "βελάκι":

όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που ακολουθούν:


  1. Τίτλος έρευνας - Κωδικός έρευνας
  2. Περίληψη - Λέξεις Κλειδιά- Έναρξη έρευνας - Λήξη έρευνας - Γεωγραφική κάλυψη
  3. Γεωγραφική μονάδα - Μονάδα ανάλυσης - Πληθυσμός - Τύπος δεδομένων
  4. Μέθοδος δειγματοληψίας - Τρόπος συλλογής δεδομένων - Στάθμιση
  5. Δήλωση χρήσης δεδομένων
  6. Όνομα μεταβλητής, κείμενο ερώτησης, ετικέτα μεταβλητής, έννοια μεταβλητής, ετικέτα κατηγορίας.
JoomlaMan