Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων

Η Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων (ΤΚΔ) του ΕΚΚΕ δημιουργήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’90 με χρηματοδότηση του προγράμματος ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, και έγινε μέλος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) τον Οκτώβριο του 1999. Συμμετείχε στα βασικότερα ερευνητικά έργα της CESSDA με στόχο την ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών των Κοινωνικών Επιστημών. Τα έργα αυτά εισέφεραν προστιθέμενη αξία και μεταφορά τεχνογνωσίας στην ελληνική ερευνητική υποδομή ως προς την τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών, τον σχεδιασμό μοντέλων μεταδεδομένων, την υιοθέτηση προτύπων τεκμηρίωσης όπως το DDI (Data Documentation Initiative), την ανάπτυξη και διαχείριση ταξινομικών θησαυρών και λεξικών των κοινωνικών όρων και γενικότερα τη συμμετοχή της ΤΚΔ και κατ’επέκταση του ΕΚΚΕ στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας με αντικείμενο την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών.

Τα σημαντικότερα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 6ο και 7ο ΠΠ της Ε.Ε. είναι τα ακόλουθα: Cher (Consortium of Household Panels for European Socio-Economic Research), MetaDater (Metadata Management and Production System for the Social Science Surveys) , Madiera (Multilingual Access to Data Infrastructures of the European Research Area), CESSDA PPP (Preparatory Phase Project for a major upgrade of the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) Research Infrastructure). Κατά το διάστημα αυτό τα μέλη της ΤΚΔ συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας, σεμινάρια εμπειρογνωμόνων του δικτύου CESSDA και συνέδρια με αντικείμενο την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών, ζητήματα μεθοδολογίας της συγκριτικής έρευνας, τεκμηρίωσης και διάχυσης των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων.

H Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων αφορά πλέον το "Αποθετήριο Δεδομένων του ΕΚΚΕ", και αποτελεί ένα εκ των επτά αποθετηρίων των φορέων-μελών του δικτύου Sodanet. O σχετικός ιστότοπος είναι πλέον ο www.sodanet.gr.

ΤΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΕ

Το ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Ποσοτικών Ερευνών του ΕΚΚΕ  συμπεριλαμβάνονται ποσοτικές έρευνες βάσει των ακόλουθων θεματικών:

  • Πολιτικά πρότυπα και πολιτική συμπεριφορά,
  • Στάσεις και αντιλήψεις,
  • Μετανάστευση,
  • Περιβάλλον Εισόδημα και Συνθήκες Διαβίωσης,
  • Πολιτισμός,
  • Εκπαίδευση και αγορά εργασίας,
  • Κοινωνική συνοχή.

Η τεχνική υποδομή του Αρχείου βασίζεται στο λογισμικό Nesstar. Το λογισμικό Nesstar χρησιμοποιεί το πρότυπο τεκμηρίωσης DDI και χρησιμοποιείται από πολλά Αρχεία δεδομένων της CESSDA.

JoomlaMan