Τι είναι το SO.DA.NET

Το δίκτυο So.Da.Net είναι η ελληνική ερευνητική υποδομή για τις κοινωνικές επιστήμες. Στην υποδομή σωρεύονται και τεκμηριώνονται δεδομένα και μεταδεδομένα ερευνών των κοινωνικών επιστημών και διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη.
Μέσω των αποθετηρίων των μελών του Δικτύου και της πύλης, αναζητούνται και ανακτώνται τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα των ερευνών. Επιπρόσθετα η ερευνητική υποδομή παρέχει υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης σε ζητήματα μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας, ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών και διαχείρισης-χρήσης των δεδομένων της υποδομής.
Υποστηρίζει τη διεπιστημονική έρευνα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών.
Προωθεί την απόκτηση, ανταλλαγή, επεξεργασία και διάχυση των δεδομένων που προκύπτουν από και αφορούν την κοινωνική έρευνα.
Οι υπηρεσίες της ερευνητικής υποδομής είτε είναι εντελώς ελεύθερες για τους χρήστες είτε είναι προσβάσιμες υπό όρους.
Το So.Da.Net έχει ενταχθεί στον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών 2014-2020 από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS) υπό την επωνυμία CESSRΙ.
H Ελλάδα - με την ερευνητική υποδομή So.Da.Net - έγινε μέλος της CESSDA (Consortium of European Social Data Archives) τον Ιούνιο 2015 και αποτελεί τον ελληνικό κόμβο της Ευρωπαϊκής υποδομής. Η CESSDA παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικά με την αρχειοθέτηση και διαχείριση δεδομένων καθώς και εκπαίδευση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ερευνητικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού. Προάγει μέσω των μελών της τα αποτελέσματα της έρευνας των κοινωνικών επιστημών και υποστηρίζει την έρευνα και συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

JoomlaMan