Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA RI.

Η πληροφορική τεχνολογία παρέχει στους κοινωνικούς επιστήμονες αυξημένες δυνατότητες για την παραγωγή, ανάλυση και διαχείριση κοινωνικών δεδομένων. Η αξιοποίησή της από την κοινωνική έρευνα μετέβαλε δραστικά τις ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών και τις κατέστησε ιδιαίτερα κρίσιμες για την εμπειρική έρευνα. Ωστόσο, η συγκρότηση ερευνητικών υποδομών για τις κοινωνικές επιστήμες υπόκειται στους μεθοδολογικούς και θεωρητικούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι κοινωνικές επιστήμες. Ως ερευνητικές υποδομές ορίζονται ολοκληρωμένα περιβάλλοντα που αναπτύσσονται και αξιοποιούνται από επιστημονικά δίκτυα, με στόχο τη μεθοδολογικά ελεγχόμενη παραγωγή, ανάλυση και διαχείριση κοινωνικών δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια  από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στον χώρο των κοινωνικών επιστημών ήταν η CESSDA (Council of European Social Science Data Archives). Το αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών στη χώρα μας ήταν η δημιουργία της Τράπεζας Κοινωνικών Δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών [ΕΚΚΕ], που είναι σήμερα μια σημαντική ερευνητική υποδομή στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, και μέλος CESSDA από το 2000.
 
Στόχος του έργου είναι η μελέτη και η αξιολόγηση της σκοπιμότητας, της δυνατότητας και των προϋποθέσεων συμμετοχής της χώρας στην αναβάθμιση της Ερευνητικής Υποδομής του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών (Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) Research Infrastructure). Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση αφενός μιας μελέτης σκοπιμότητας αφετέρου μιας στρατηγικής για τον ανασχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Υποδομής από τη χώρα μας. Η μελέτη σκοπιμότητας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του Εθνικού συστήματος Τεκμηρίωσης των Κοινωνικών Επιστημών, που αποτελείται από τον εθνικό κόμβο και τους επιμέρους κόμβους των 7 εταίρων και τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτείται θα είναι είτε ποσοτικές έρευνες, είτε πινακοποιημένα δεδομένα, είτε ποιοτικά δεδομένα, είτε, ακόμα, δευτερογενή δεδομένα και δείκτες. Eπιπλέον, η μελέτη σχεδιασμού  της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής περιλαμβάνει μελέτη του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και μελέτη οικονομικού κόστους.
 
Η χρονική διάρκεια έργου : 20/01/2010-30/11/2010.
 
Συντονιστής : Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Κοινωνιολογίας,  εταίροι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών-ΤΚΔ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πανεπιστήμιο Κρήτης-Τμήμα Κοινωνιολογίας
 
JoomlaMan