Δημιουργία Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και Δεικτών

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός Κόμβου Δευτερογενούς Επεξεργασίας και Διαχείρισης Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων και Δεικτών. Ο Κόμβος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας και, παράλληλα, θα αποτελέσει τη βασική υποδομή της χώρας για τη δευτερογενή ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων. Η δευτερογενής ανάλυση θα συμβάλει στην παραγωγή δευτερογενών δεδομένων και δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη πολιτικών και αποφάσεων, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς μέσω του έργου πλήθος δεδομένων θα καταστούν για πρώτη φορά αξιόπιστα, προσβάσιμα και ελέγξιμα από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ποικίλους χρήστες. Με την δημιουργία του Κόμβου η Ελληνική Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων του ΕΚΚΕ θα αξιοποιηθεί όχι μόνο για τη συσσώρευση και διάχυση πρωτογενών δεδομένων και πληροφοριών, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά και για την παραγωγή συσσώρευση και διάχυση δευτερογενών δεδομένων και δεικτών. Έτσι, ο Κόμβος θα εξυπηρετήσει αφενός την ερευνητική κοινότητα παρέχοντας πρώτη ύλη (δεδομένα) και μέσα παραγωγής (εργαλεία και μεθόδους) για την παραγωγή δευτερογενών δεδομένων και αφετέρου θα εξασφαλίσει πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους φορείς ή πολίτες για δευτερογενή δεδομένα.  
 
Το συγκεκριμένο έργο έχει τρεις άξονες:
Α. Τη δημιουργία θεματικού περιεχομένου σε κρίσιμους τομείς της έρευνας, εξασφαλίζοντας συνθήκες πρωταρχικής συσσώρευσης που θα επιτρέψουν την κωδικοποίηση και ομογενοποίηση  των δεδομένων.
Β. Τη βελτίωση των ερευνητικών υποδομών στην κοινωνική έρευνα, παρέχοντας εργαλεία και πρότυπα τεκμηρίωσης και διαχείρισης, θησαυρούς ταξινόμησης κ.λ.π  
Γ. Τη διευκόλυνση της πρόσβασης, βελτιώνοντας τις διαδικασίες, τα εργαλεία και την ενημέρωση της ερευνητικής κοινότητας για τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες υποδομές.
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝ. Χρονική διάρκεια: 2002-2005. Φορέας υλοποίησης: ΕΚΚΕ. 
 
JoomlaMan